Autor: KpalionW sierpniu do konsultacji społecznych trafiły kolejne projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo przygotowuje przepisy m.in. pod kątem warunków prowadzenia studiów i kryteriów oceny programowej – obecnie są one udostępnione przez Rządowe Centrum Legislacji. Analizując owe projekty, wypracowaliśmy dwa postulaty, które z dniem 22 sierpnia przekazaliśmy do Ministerstwa.

Opinia wobec projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Postulujemy o nadanie dla §1 ust. 9 brzmienia: „wsparcia studentów w procesie uczenia się – sposób zapewnienia studentom opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej oraz działania projakościowe motywujące studentów do osiągania efektów kształcenia.

Gros uczelni w Polsce stosuje dodatkowo stypendia motywacyjne, co jest sztandarowym przykładem działań projakościowych, które są zdecydowanie warte docenienia.

Zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej zdaniem środowiska uczelni technicznych w Polsce powinny dokonywać również oceny jakości systemu wsparcia materialnego studenta w procesie dydaktycznym. Pomimo tego, iż na podstawie art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z poźn. zm.) samorządy studenckie mają możliwość wypowiedzenia się co do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, jednak bardzo często brak im narzędzi oraz wiedzy do rzetelnej oceny tego zagadnienia. Stoimy na stanowisku, iż Zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej mogą fachowo ocenić to, czy rozwiązania w tym zakresie na danej uczelni są odpowiednio zorientowane na wsparcie studenta w procesie dydaktycznym. Ponadto gros uczelni w Polsce stosuje również własne stypendia motywacyjne, co jest sztandarowym przykładem działań projakościowych, które warte są docenienia. W związku z powyższą argumentacją, postulowaliśmy o nadanie dla § 1 ust 9 proponowanego przez nas brzmienia.

Opinia wobec projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie warunków prowadzenia studiów

Forum Uczelni Technicznych postuluje o uwzględnienie w projekcie rozporządzenia rozwiązania zastosowanego w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Mamy tu na myśli §4 ust. 2 w brzmieniu: „Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 2.”

Dla wielu uczelni proponowane rozwiązania mogą być zielonym światłem do likwidowania nawet bloków specjalizacyjnych, które imitowały możliwość obierania modułów.

W procedowanym projekcie rozporządzenia brak jest podobnego rozwiązania. Uzasadnienie tego działania nie jest dla nas satysfakcjonujące. Praktyczne zniesienie obowiązku zapewnienia studentowi możliwości wyboru modułów zajęć doprowadzi w naszej opinii do zaniechania wprowadzania takich modułów. Dla wielu uczelni proponowane rozwiązania będą zielonym światłem do likwidowania nawet bloków specjalizacyjnych, które imitowały możliwość obierania modułów. Jednak nawet proponowanie bloków specjalizacyjnych daje studentowi możliwość indywidualizacji swojego procesu dydaktycznego. W naszej opinii konieczne jest utrzymanie procentowej ilości modułów które student może samodzielnie obrać.  Z tego względu przekazaliśmy do Ministerstwa pismo z postulatem o wprowadzenie do projektu rozporządzenia rozwiązania funkcjonującego w obecnie obwiązującym rozporządzeniu.