Przestrzeń do dyskusji i nauki od 2006

Naszym głównym atutem jest silnie zgrane środowisko, którego członkowie wzajemnie się wspierają. Forum jest przestrzenią do dyskusji i wzajemnej nauki, na czym szczególnie nam zależy.
Mamy wiele możliwości do wygłaszania naszych opinii w środowisku akademickim oraz aktywnych i doświadczonych działaczy.

Studenci

Forum to studenci uczelni technicznych z polskich uczelni.

Współpraca

Rozwijamy współpracę z PSRP, MNiSW oraz podmiotami międzynarodowymi.

Misja

Budowa relacji, nauka, zdobywanie doświadczenia i wiedzy!

Wpływ na życie studenckie

Forum Uczelni Technicznych jako doskonała platforma wymiany doświadczeń i wiedzy zakorzeniona w społeczności akademickiej uczelni technicznych poszukuje twórczych i kreatywnych rozwiązań problemów studentów w poszanowaniu prawa i autonomii uczelni. Ważnym aspektem działalności Forum Uczelni Technicznych jest nieustanne wspieranie w sposób rzetelny samorządów studenckich, wspomaganie studentów dla potrzeb dynamicznego rozwoju studenckiego ruchu naukowego w oparciu o organizowane praktyki i staże oraz pomoc we wchodzeniu na rynek pracy. Forum Uczelni Technicznych konsoliduje środowisko uczelni technicznych dbając o wspólne interesy, zaznaczając w ten sposób pozycję wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce.

Samorządów Zrzeszonych

Studentów

Członków Prezydium

Przedstawiciele Uczelni Technicznych

Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski i zrzesza 30 samorządów studenckich uczelni technicznych. Działamy na rzecz studentów, a także samorządów członkowskich wspólnie rozwijając się i wymieniając wiedzą.

Forum Uczelni Technicznych

Projekty, które realizujemy

Forum Uczelni Technicznych jest energiczną organizacją studencką przygotowaną do reprezentowania środowiska studentów uczelni technicznych w Polsce. Jej nadrzędnym zadaniem jest obrona praw studenta, a także przygotowywanie projektów dla studentów.

Poligon FUT

Wprowadzamy w działalność FUT niedoświadczonych działaczy samorządowych, podnosimy kwalifikacje interpersonalne i kształcimy w zakresie zagadnień szkolnictwa wyższego, Poligon to także integracja młodych osób w samorządzie i podwyższenie ich motywacji oraz wymiana dobrych praktyk w działalności samorządowej. Wydarzenie odbywa się w okresie wakacyjnym.

Konkurs KoKoN

Wspieramy działalność studencką i rozwój naukowy, promujemy aktywność studencką wśród studentów, przemysłu oraz biznesu. Konkurs przeznaczony jest dla najlepszych projektów naukowych z zaangażowaniem szerokiej grupy studentów przy współpracy z przemysłem i biznesem. Pośrednim cele jest zachęcenie do działalności naukowej, a także nagrodzenie pracy kół naukowych za ich wybitną działalność

Konferencje OPEN SPACE

Są to konferencje poświęcone rozwiązywaniu problemów napotykanych przez Samorządy Studenckie.  Działalność ta motywuje poszczególne samorządy do pracy, daje im do tego narzędzia oraz rozwiązania, które mogą wprowadzać na własnych uczelniach oraz zapewnia pomoc w problemach z jakimi borykają się na co dzień jak i w sytuacjach nagłych i wyjątkowych.

Cybersecurity Challenge

Cybersecurity Challenge PL2020 jest nowatorskim przedsięwzięciem – platformą dedykowaną edukacji i promocji dobrych praktyk. Integruje ona interdyscyplinarne środowiska studenckie, akademickie, instytucje publiczne i branżowe, biznes i liderów opinii. Podczas turnieju, w symulowanym cyberataku o złożonych motywach atakujących, w którym stawką będzie bezpieczeństwo obywateli i państwa, wezmą udział 5-osobowe zespoły z 16-u województw, studenci kierunków: IT, Medycyna, Prawo, Zarządzanie i podchorążowie akademii wojskowych.ngs.

UŁATW TO

UŁATW TO! – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych Konferencja skierowana była do samorządów studenckich oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz stworzenie projektów pozwalających na usprawnienie sprawowania osób z niepełnosprawnościami na kampusach uczelnianych. Organizatorem Konferencji, współfinansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, był Instytut Innowacyjnej Nauki oraz Forum Uczelni Technicznych.

Współpraca

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut PSRP i posiadają osobowość prawną nadaną przez art. 203a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Organami PSRP są: Zjazd Delegatów, Rada Studentów, Przewodniczący, Rada Wykonawcza, Komisja Rewizyjna, Rzecznik Praw Studenta. PSRP tworzą przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich. PSRP na podstawie art. 203 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje ogół studentów w Polsce.

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższymi Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum Uniwersytetów Polskich

Odezwij się do nas

Znajdziesz nas na każdej uczelni!
ul. Siedlicka 4
80-222 Gdańsk

prezydium@fut.edu.pl

Napisz do nas: