Autor: Kpalion22 sierpnia złożyliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszą opinię o projekcie Rozporządzenia Ministra NiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów.


W jej ramach postulowaliśmy o uwzględnienie zachowania zapisu “Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS (…)”. Wnioskował o to również Parlament Studentów RP w swojej opinii do projektu rozporządzenia.