Komisja Rewizyjna – Forum Uczelni Technicznych

Kacper Pietrzyk - Przewodniczący

Politechnika Wrocławska

Aleksandra Górkiewicz

Politechnika Krakowska

Mateusz Rogacki

Politechnika Świętokrzyska

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

- nadzór i kontrola nad działalnością Forum,

- czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu,

- składanie wniosków o udzielenie absolutorium podczas Sesji sprawozdawczo - wyborczej Zjazdu Przewodniczącemu, Sekretarzowi, członkom Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej,

- kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Forum,

- usprawiedliwianie nieobecności samorządów oraz członków Prezydium,

- stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez Prezydium oraz Zjazd z postanowieniami niniejszego Statutu,

- ocena zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałami Zjazdu,

- ocena prac Przewodniczącego, Sekretarza oraz Prezydium ze swoich obowiązków oraz ocena zgodności podejmowanych przez nich działań z postanowieniami Statutu FUT.