Komisja Rewizyjna – Forum Uczelni Technicznych

Komisja Rewizyjna

 

Maria Wichowska - Przewodnicząca

Politechnika Gdańska

 

Rafał Kryżman

Politechnika Warszawska

Mateusz Zając

Politechnika Opolska

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • nadzór i kontrola nad działalnością Forum,
 • czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu,
 • składanie wniosków o udzielenie absolutorium podczas Sesji sprawozdawczo – wyborczej Zjazdu
  Przewodniczącemu, Sekretarzowi, członkom Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej,
 • kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Forum,
 • usprawiedliwianie nieobecności samorządów oraz członków Prezydium,
 • stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez Prezydium oraz Zjazd
  z postanowieniami niniejszego Statutu,
 • ocena zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałami Zjazdu,
 • ocena prac Przewodniczącego, Sekretarza oraz Prezydium ze swoich obowiązków
  oraz ocena zgodności podejmowanych przez nich działań z postanowieniami Statutu FUT.