Prezydium – Forum Uczelni Technicznych
Kadencja 2019

Prezydium Forum Uczelni Technicznych

Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Forum.

ADEC-13

 

 Do zadań Prezydium należy:

 • reprezentowanie interesów studentów polskich uczelni technicznych,
 • wykonywanie uchwał Zjazdu,
 • prowadzenie bieżących spraw Forum,
 • podejmowanie decyzji w okresie pomiędzy Sesjami,
  w granicach określonych Statutem,
 • merytoryczny nadzór nad organizacją Sesji,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych
  dotyczących środowiska studenckiego uczelni technicznych,
 • przygotowanie projektów uchwał dotyczących Forum dla PSRP
  oraz dla Rady Studentów PSRP,
 • organizowanie i propagowanie różnych form współpracy
  między studentami uczelni technicznych,
 • powoływanie zespołów roboczych
  oraz osób pełniących funkcje niewymienione Statucie.

Sposób wyboru

Prezydium jest wybierane przez najwyższy organ uchwałodawczy Forum, czyli Zjazd podczas Sesji sprawozdawczo – wyborczej.

Obrady FUT - Mówi Karol Fill

Posiedzenia Prezydium

Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej 5 razy w czasie trwania kadencji i mogą być przeprowadzane za pomocą narzędzi komunikacji na odległość.

Obrady FUT - Mówi Damian Majewski

Regulaminowy skład Prezydium

 • Przewodniczący,
 • Sekretarz,
 • Od trzech do pięciu członków.

 

pexels-photo

Poznaj nasz zespół

W tym składzie zostaliśmy powołani 29 Listopada roku 2018 na kadencję 2019, uzyskując bezwzględną większość głosów.

Iwona Gadomska - Przewodniczący

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Karolina Wyka - Sekretarz

Politechnika Łódzka

Krzysztof Pszczółka Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości kształcenia

Politechnika Krakowska

Magda Wlazło - Członek Prezydium ds. Projektów i Organizacji

Politechnika Lubelska

Mikołaj Wolan - Członek Prezydium ds. Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi

Politechnika Rzeszowska

Karolina Wróbel - Członek Prezydium ds. Promocji

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Jakub Brzoska - Członek Prezydium ds. Finansowych

Politechnika Gdańska